Gedragscode Coaching Collectief Amethist

Doel

Met deze gedragscode bevestigen we de professionaliteit van de bij het Coaching Collectief Amethist aangesloten coaches. Deze omschrijving dient als leidraad om coaches professioneel te laten functioneren, zodat ze verantwoord kunnen handelen in alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen. Ons doel is een wereld creëren waarin ieder mens tot zijn recht komt en de ruimte vindt om zijn volledige potentieel te benutten.
Tevens biedt de gedragscode de cliënt duidelijkheid. De uitgangspunten zijn vertaald in concrete gedragsregels en de cliënt kan erop rekenen dat de aangesloten coaches deze gedragsregels naleven in het contact met de cliënt, en waar in de gedragscode genoemd, ook daarbuiten.

Uitgangspunten

 1. de cliënt weet zelf het beste wat goed voor hem is en kan, zowel in zijn privé- als in zijn professionele bestaan, op basis van eigen afwegingen, beslissen wat hij wél of niet wil. Daarmee is de cliënt ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
 2. de cliënt en de coach zijn elkaar gelijkwaardig, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
 3. de coach is verantwoordelijk voor de gekozen middelen en instrumenten en een professionele inzet van deze middelen en instrumenten.

Verklaring

Iedere coach die bij het Coaching Collectief Amethist is aangesloten verklaart vrijwillig zich volledig te houden aan de gedragscode die in dit document wordt weergegeven.Iedere coach die bij het Coaching Collectief Amethist is aangesloten verklaart de visie en de missie van Amethist Developing People volledig te onderschrijven en in de geest daarvan te handelen.

Waarden

Wij werken vanuit de volgende waarden:

 • respect
 • kwaliteit
 • zorg
 • excellentie
 • liefde
 • transparantie

De coach brengt deze waarden tot uitdrukking door het naleven van de volgende gedragsregels:

 • De coach benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig. Hij trekt niemand voor, noch stelt hij iemand achter. Hij discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook. Hij erkent ieders recht om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen en de eigen levensloop te bepalen
 • Hij laat zijn cliënt de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging
 • Hij komt op voor de belangen van de cliënt, maar houdt ook rekening met de belangen van anderen, in de breedste zin van het woord, en werkt niet mee aan handelingen die schade kunnen berokkenen aan individuen, groepen, organisaties, de maatschappij of andere zaken die respect verdienen. Hij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de cliënt (fysiek, emotioneel, intellectueel, sociaal en spiritueel), doet daar nimmer neerbuigend, onverschillig of bewonderend over.
 • Een coach gaat niet alleen respectvol om met mensen - in het bijzonder de cliënt - maar ook met hun gedachtegoed, hun bezittingen en hun leefomgeving. De coach is daarin een rolmodel voor de cliënt.
 • Hij is eerlijk, betrouwbaar en oprecht. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.
 • Hij laat zich niet in met praktijken waarmee de wet wordt geschonden of die de algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan.
 • Hij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de cliënt die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de cliënt van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van informatie.
 • Hij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de cliënt afhankelijk van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de cliënt of relaties van de cliënt te benadelen.
 • Hij onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust (door het geven van directieven) als onbewust (als rolmodel) grote invloed uit kan oefenen op de cliënt en mogelijk ook op derden. Daarom is hij bedachtzaam in zijn handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken.
 • Hij kent de grenzen van zowel zijn beroep als die van zijn persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt. Hij is zich bewust van zijn persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van zijn beroep als coach.
 • Hij aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals, bijvoorbeeld indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten. Hij houdt altijd de ontwikkeling en het belang van de gehele persoon van de cliënt in gedachten, en zal niets ondernemen dat een onevenwichtige of disharmonische ontwikkeling ten gevolge kan hebben.
 • Hij zorgt dat de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften geen rol spelen in de relatie met een cliënt.
 • Hij gaat gedurende een coachingsrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met een cliënt aan.
 • Hij houdt zijn privéleven en werk strikt van elkaar gescheiden en zorgt er niet alleen voor dat het één geen schade lijdt door het ander, maar streeft ernaar het beste uit beide te halen. Hij is in dat opzicht een rolmodel voor de cliënt.
 • Hij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij zich als mens én als coach wil ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.
 • Hij zal zijn bewustzijn ten aanzien van de invloed van zijn eigen communicatie en eigen gedrag op de omgeving altijd doorontwikkelen en zorgen dat dit zo hoog mogelijk is.
 • Hij zal de vaardigheid in het gebruik van instrumenten om eigen gedrag en eigen communicatie waar gewenst aan te passen, altijd doorontwikkelen en zorgen dat die optimaal is.
 • Hij houdt zichzelf en de leden van het collectief op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van coaching, onder meer door (vak)literatuur te lezen, bij- en nascholingen te volgen, symposia te bezoeken, aan intervisiebijeenkomsten deel te nemen, van mogelijkheden van supervisie gebruik te maken en opgedane kennis te delen.
 • Hij houdt de relaties binnen het collectief, en daarbuiten, schoon. Dat houdt in dat er geen sprake is van onuitgesproken irritatie of conflict. De coach werkt met zijn eigen teleurstelling of irritatie en geeft vervolgens de ander zonder terughoudendheid feedback, zodat de ander optimaal kan functioneren.
 • Hij informeert de cliënt en andere betrokkenen (bijvoorbeeld de betalende instantie) desgevraagd zonder terughoudendheid, welke opleiding, ervaring en/of kwalificaties hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij coaching. Hij heeft daartoe een curriculum vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden.
 • Hij maakt onderscheid tussen een coachingsrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie en staat niet toe dat er belangenverstrengeling optreedt. Bij dreigende vermenging van relaties zal hij óf de coachingsrelatie beëindigen dan wel de andere relatie opschorten.
 • Hij is collegiaal jegens andere beroepscoaches en is bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het beroep en optimalisering van het imago van coaching.
 • Hij werkt vanuit rijkdom. Dat wil zeggen dat hij elke coachee zo goed mogelijk pad in ontwikkeling gunt en nastreeft, in de overtuiging dat een win-winsituatie voor iedereen het meeste oplevert, ook als het met dat doel nodig is een opdracht door te geven aan een collega. Dat wil tevens zeggen dat hij iemand of een bedrijf alleen een product adviseert als hij werkelijk denkt dat hij of zij of het bedrijf ermee gebaat is. Adviseren op maat wil zeggen dat in het advies het belang van de persoon of het bedrijf vooropstaat.